Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej w sklepie www.speedcook.pl
I.                    Sprzedający
1.      Sklep internetowy dostępny pod adresem www.speedcook.pl, prowadzony jest przez Zakład RPOL Polit Roman z siedzibą firmy znajdującą się w Mielcu,  ul. Wojska Polskiego 6D, 39 – 300 Mielec (zwanym dalej „ Sprzedający”)
NIP: 817-100-17-89,
Regon: 690314238.
2.      Sprzedaż przez Internet prowadzona jest pod adresem internetowy www.speedcook.pl.
II.                  Informacje dla klientów
1.      Definicję Konsumenta stanowi art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( zwany dalej „Klientem”)
2.      Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia oraz wykonywania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.speedcook.pl
3.      Głównym przedmiotem świadczenia Sklepu Internetowego jest sprzedaż robotów kuchennych Speedcook.
4.      Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.speedcook.pl niezbędnym jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej stron www oraz poczty elektronicznej e-mail.
5.      Zawartość sklepu internetowego umieszczona na stronie internetowej sklepu www.speedcook.pl nie stanowi oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
6.      Złożenie przez Klienta zamówienia nie jest równoznaczne z natychmiastowym zawarciem umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu internetowego składa ofertę kupna określonego towar.
7.      Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Zakład RPOL w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia Klient uprawniony jest do jego anulowania.
8.      Klienci zainteresowani zakupami za pośrednictwem sieci Internet w sklepie www.speedcook.pl mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

 • Pocztą tradycyjną na adres podany w punkcie 1 rozdziału I.
 • Telefonicznie pod numerem +48 17 7881617
 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@speedcook.pl

9.      Konsument kontaktujący się telefonicznie ze Sprzedawcą ponosi koszty połączenia telefonicznego, według stawek posiadanego przez Niego operatora.
10.  Sprzedający przestrzega zasad uczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
11.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie Speedcook.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Pobierz wzór karty gwarancyjnej »
12.  Zespół sklepu Speedcook.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
13.  Do każdego Towaru dołączony jest dokument informacyjny określający sposób korzystania z towaru.
14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
15.  Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
16.  Sprzedający informuje, że Konsument może skorzystać z  pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
a)            Złożenie reklamacji poprzez zwrócenie się do sprzedawcy albo gwaranta,
b)           Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej od właściwego Rzecznika Konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów, poprzez zwrócenie się z wnioskiem o bezpłatna pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem a Sprzedającym
c)            Nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony organów administracji państwowej, a w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej, poprzez zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu między Klientem a Sprzedającym wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
III.                Sprzedaż, zamówienia i sposób realizacji zamówienia
1.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Speedcook.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług ( VAT ). Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).
2.    W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację e-mailem podając niezbędne dane.
3.    Klient oprócz ceny towaru pokrywa także koszty jego dostawy na adres wskazany w złożonym przez Niego zamówieniu.
4.    Koszt dostawy doliczany jest do kwoty zamówienia.
5.    Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów.
6.    Koszt dostawy kupionego przez Klienta towaru uzależniony jest od wyboru opcji dostawy:
a)       Poczta Polska: 18,6 zł czas dostawy od 2 do 7 dni
b)      Kurier:

 • przedpłata na konto od 20 zł do 40 czas dostawy od 1 do 2 dni
 • płatne kurierowi przy odbiorze od 18,6 do 35 zł czas dostawy od 1 do 2 dni

c)      Usługi paczkomatowe od 16 zł do 20 zł czas dostawy od 1 do 2 dni.

7.    Przy zamówieniach na kwotę co najmniej 400 zł przesyłka Towaru jest bezpłatna.
8.    Możliwe są następujące formy płatności:

 • przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi lub w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy. Sklep Speedcook.pl zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do wysyłki.
 • raty - Za pośrednictwem Santander Consumer Bank- szczegółowe informacje znajdują się na stronie naszego Sklepu internetowego w zakładce zakupy na raty.

9.  Kupujący dokonuje zamówienia wybranego produktu poprzez funkcjonalności strony internetowej znajdującej się pod adresem internetowym wskazanym w Rozdziale I pkt. 2 niniejszego regulaminu.
10. Złożone przez Klienta zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
11. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku.
12. W celu prawidłowego przebiegu transakcji Kupujący przy złożeniu zamówienia powinien podać numer telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
13. Przygotowanie zamówionych towarów do wysyłki następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia,
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem z góry - z chwilą wpływu środków płatniczych na konto bankowe sklepu.
 • w przypadku zamówień płatnych ratalnie – po przygotowaniu i podpisaniu umowy ratalnej

14. Kupiony przez Konsumenta Towar dostarczany jest w zależności od wyboru opcji dostawy  przewidzianej w dziale Sprzedaż, zamówienia i sposób realizacji zamówienia w pkt 6 na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta podczas złożenia zamówienia, jako adres dostawy.
15. Dostawa Towaru do Konsumenta jest płatna z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w dziale Sprzedaż, zamówienia i sposób realizacji zamówienia
16. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.
17. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki zaleca się Klientowi sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego.
18.  W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego towaru Sprzedający informuje drogą e-mailową. Kupujący powinien odebrać Towar w terminie 7 dni od otrzymania informacji o możliwości jego odbioru.. W sytuacji kiedy towar ten nie zostanie odebrany Sprzedający wezwie Klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru. Powyższa opłata wynosi 5 % aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedającego , naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
19. Zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, które obciążają Klienta, trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy.
IV.               Reklamacje i świadczenia gwarancyjne
1. Sprzedający informuje Konsumentów, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktów zakupionych przez Internet mogą składać reklamacje w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • Ustawę z dnia 30.05.2014. o prawach konsumenta dla umów sprzedaży zawartych po 25.12.2014 r.
 • Ustawy z dnia 27.07.2003 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego dla umów sprzedaży zawartych przed 25.07.2014 r.
 • Na podstawie warunków gwarancji, jakości udzielonej przez Sprzedawcę albo Gwaranta (o udzielnie gwarancji i jej warunkach kupujący jest każdorazowo informowany przed zawarciem umowy sprzedaży)

2. Sprzedający rozpatruje reklamacje Klientów zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w punkcie poprzedzającym oraz na zasadach określonych w warunkach gwarancji w przypadku produktów, na które gwarancja została udzielona.
3. Sprzedający rozpatruje reklamacje w oparciu o przepisy prawa wskazane w rozdziale II pkt. 4 niniejszego regulaminu.
4. Kupujący składający reklamację może zgłosić swoje roszczenia do sprzedawcy korzystając z danych kontaktowych wskazanych w rozdziale I pkt. 3 niniejszego regulaminu albo do gwaranta zgodnie z postanowieniami gwarancji, (jeżeli jej udzielono).
5. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumentów na towary zakupione przed 25.12.2014 r. między innymi na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2003 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Sprzedający rozpatrzy reklamację w trybie i terminach określonych tą ustawą.
6.  W przypadku reklamacji składanych przez Klientów na towary zakupione po 24.12.2014r. na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014  r. o prawach konsumenta Sprzedający rozpatrzy reklamację w trybie i określonym tą ustawą oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
7.  Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
8.  Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, określające wadę Towaru oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań  oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem. Wszelkie reklamacje powinny być odesłane na koszt Speedcook.pl. na adres Zakład RPOL ul. Wojska Polskiego 6D, 39-300 Mielec, fax 177881615 lub e-mail: info@speedcook.pl
V. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwroty
1. Konsument, który zawarł umową sprzedaży w sklepie www.speedcook.pl  ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadania rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadania rzeczy. Przez rzecz rozumie się produkty zakupione przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe podane rozdziale I pkt. 5 niniejszego regulaminu).
4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór tego formularza jest także doręczany Konsumentowi elektronicznie wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży oraz wraz z dokumentacją sprzedaży doręczaną przez przewoźnika wraz z przesyłką.
5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby Sprzedającego
6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany od decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument w sposób wyraźny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych przez Konsumenta produktów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tych produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.  Sprzedający informuje, że Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości zakupionych produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zmniejszenie wartości dotyczy korzystania z produktów w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zakupionych produktów.
VI.               Kodeks Dobrych Praktyk
1.    Sprzedający informuje o istnieniu Kodeku Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi o kodeksie dobrych praktyk, który jest przez niego stosowany.
VII.             Ochrona danych osobowych
1.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego, z zachowaniem wszelkich wymogów  bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.    Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie zamówienia
3.    Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez Sprzedającego, w celu realizacji złożonego Zamówienia.
4.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
VIII.           Pozostałe Postanowienia
1.      Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd Powszechny.
2.      Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością Zakładu RPOL i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.