Obniż Cenę swojego Speedcooka

Regulamin promocji „Promocja III obniż cenę swojego Speedcooka”

 

I. Słowniczek użytych pojęć

1. Organizator:

Organizatorem promocji jest Zakład Rpol Roman Polit z siedzibą 39-300 Mielec ul. Wojska Polskiego 6 D w skrócie Firma Rpol.

2. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady udziału w promocji.

3. Speedcook - Wieloczynnościowe Urządzenie Kuchenne w skrócie Urządzenie.

4. Skuteczne Polecenie - jest to sytuacja, kiedy Uczestnik Promocji zachęci do zakupu Speedcooka Nowego Klienta, który zakupi urządzenie i nie skorzysta z prawa zwrotu jakie mu przysługuje.

5. Przedstawiciel Handlowy - Firmy, które mają podpisane umowy handlowe z Firmą Rpol i sprzedają Urządzenia Speedcook we własnym imieniu, w skrócie PH.

6. Agent, w skrócie AG-Firmy i osoby fizyczne, które mają podpisaną umowę agencyjną z Firmą Rpol. AG zawiera w imieniu Firmy Rpol z klientami umowy sprzedaży urządzenia Speedcook.

 II. Zasady ogólne

 1. Promocja obowiązuje od dnia 09.02.2018 r. i będzie trwała do odwołania.

2. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatorów i Uczestników określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz są określone przez właściwe przepisy prawa.

3. Informacja o zakończeniu trwania promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej http://speedcook.pl/ 14 dni przed jej zakończeniem.

 III. Warunki uczestnictwa

 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna lub firma, która zakupiła Speedcooka po 01.10.2014 r. w Firmie Rpol lub u AG.

2. Osoby, które zakupiły Speedcooka po 01.10.2014 r. u PH powinny skontaktować się ze sprzedawcą. Wszyscy PH są organizatorami takich promocji dla swoich klientów.

3. Uczestnik, który zakupił Speedcooka przed ogłoszeniem promocji może z niej korzystać przez okres 24 miesięcy od dnia obowiązywania promocji pkt.II.1.

4. Uczestnik, który zakupił Speedcooka po ogłoszeniu promocji może z niej korzystać przez okres 2 lat (24 miesiące) licząc od dnia zakupu urządzenia.

5. Każdy Uczestnik może skorzystać z promocji taką ilość razy, aby suma wartości korekt nie przekroczyła wartości zakupionego Urządzenia.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Promocji.

7. AG nie może korzystać z promocji „Promocja II obniż cenę swojego Speedcooka” 

 IV. Warunki otrzymania premii

Warunkiem otrzymania premii przez Uczestnika jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

1. Uczestnik Promocji dokona Skutecznego Polecenia Speedcooka nowemu klientowi.

2. Uczestnik Promocji poinformuje Firmę Rpol o pozyskaniu nowego klienta drogą elektroniczną na adres info@speedcook.pl lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, przesyłając prawidłowo wypełnioną ankietę Załącznik nr 1 Regulaminu. W załączniku musi znajdować się zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji promocji „Promocja II obniż cenę swojego Speedcooka”.

3. Nowy Klient składając zamówienie w sklepie internetowym Firmy Rpol w pozycji informacje dodatkowe wpisze imię i nazwisko Uczestnika promocji jako osobę polecającą. Jeżeli Nowy Klient składa zamówienie u AG, na druku umowy sprzedaży wpisuje imię i nazwisko uczestnika promocji jako osobę polecającą.

4. Uczestnik Promocji po otrzymaniu dokumentu korygującego odeśle do Firmy Rpol podpisaną kopię listem poleconym lub potwierdzi odbiór dokumentu korygującego mailem na adres info@speedcook.pl o treści „ Potwierdzam odbiór dokumentu korygującego nr……….z dnia ………wystawionego przez Zakład Rpol ”. Uczestnik w powyższej treści wpisze numer dokumentu korygującego i datę wystawienia.

 V. Wysokość otrzymanej premii i termin płatności

 1. Za każde Skuteczne Polecenie Uczestnik Promocji otrzyma premię w wysokości 200 zł.

2. W terminie dwudziestu dni od zakupu Urządzenia przez Nowego Klienta Firma Rpol wystawi dokument korygujący dla Uczestnika Promocji.

3. W terminie pięciu dni roboczych liczonych od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru dokumentu korygującego Firma Rpol dokona przelewu premii na rachunek Uczestnika Promocji.

 VI. Reklamacje

1. Każdy uczestnik promocji ma prawo do zgłoszenia niezgodności po otrzymaniu dokumentu korygującego.

2. Niezgodności należy zgłaszać mailowo na adres info@speedcook.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 17 788-16-17.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie są regulowane w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji promocji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Firmy Rpol.